Algemene voorwaarden Els Van Laecke Breakthrough Academy

1. Els Van Laecke, handelend onder de benaming ‘Yes2me’ en 'Els Van Laecke Breakthrough Academy' een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Kanakkendries 11, 9500 Geraardsbergen en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0847.813.949, levert diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching, marketing, leiderschap en ondernemerschap middels workshops, trainingen, (online) programma’s, en coachingtrajecten en overige activiteiten voor zowel bedrijven als particulieren onder deze algemene voorwaarden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen De Els Van Laecke Breakthrough Academy en jou, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

3. Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Els Van Laecke of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van Els Van Laecke Breakthrough Academy. Els Van Laecke Breakthrough Academy is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

1. Tussen offerte en opdracht

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door Els Van Laecke Breakthrough Academy. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Els Van Laecke Breakthrough Academy hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

2. Over de uitvoering van een opdracht

1. Met Els Van Laecke Breakthrough Academy samenwerken betekent vertrouwen op jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij Els Van Laecke Breakthrough Academy niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

2. Els Van Laecke Breakthrough Academy beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Els Van Laecke Breakthrough Academy kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. Els Van Laecke Breakthrough Academy kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

3. Onze tarieven en betalingsmodaliteiten

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Els Van Laecke Breakthrough Academy kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

3. Els Van Laecke Breakthrough Academy zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14)kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

4. Alle facturen van Els Van Laecke Breakthrough Academy zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijl interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval
van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag
verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van de Els Van Laecke Breakthrough Academy haar hogere schade te bewijzen en
onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

5. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Els Van Laecke Breakthrough Academy kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

6. Movimiento werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuilIe onder nummer DV. O220069. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van ALLE KMOP
wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de KMOP vereisten door de inschrijver of
opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze
laatste vallen. Het niet van toepassing van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.

4. Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn. Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door Els Van Laecke Breakthrough Academy voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van Els Van Laecke Breakthrough Academy.

2. De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door Els Van Laecke Breakthrough Academy.

3. Alle door Els Van Laecke Breakthrough Academy gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

5. Duur en beëindiging

1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, geeft Els Van Laecke Breakthrough Academy het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

2. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk

3. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

4. Els Van Laecke Breakthrough Academy mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, et cetera. Els Van Laecke Breakthrough Academy houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

5. Indien de opdracht buiten de invloed van Els Van Laecke Breakthrough Academy niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

5.1 Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of events: Annuleren van workshop, training of event deelname dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan Els Van Laecke Breakthrough Academy, Kanakkendries 11, 9500 Geraardsbergen en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar hello@elsvanlaecke.com.

In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

- 25% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;

-100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie

-100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink

Bij een annulatie op minder dan 4 weken voor de start van het event, de opleiding en training, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. U kunt wel een andere deelnemer (actief in dezelfde onderneming voor KMO portefeuille) laten deelnemen.

5.2 In company workshops of presentaties: Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht of binnen zeven (7) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten.

5.3 Coaching: Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

5.4 Coachingtrajecten of in company trajecten: Na akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel, geeft aanleiding tot betalingsplicht a rato van 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

5.5 Situatie van overmacht zoals COVID zijn geen geldige reden om een gestarte opleiding terug te vorderen.

6. Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?

1. Els Van Laecke Breakthrough Academy is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buiten contractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Els Van Laecke Breakthrough Academy de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Els Van Laecke Breakthrough Academy is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Yes2me in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Els Van Laecke Breakthrough Academy te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

4. In geval van overmacht is Els Van Laecke Breakthrough Academy gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

5. Els Van Laecke Breakthrough Academy kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

7. Vertrouwelijkheid

1. Els Van Laecke Breakthrough Academy en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

8. Bepalingen over deze overeenkomst

1. Els Van Laecke Breakthrough Academy behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop, training, programma of andere activiteit die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de activiteit verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van Els Van Laecke Breakthrough Academy, kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Els Van Laecke Breakthrough Academy.

2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Els Van Laecke Breakthrough Academy en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub- )Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

9. Klachten

1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Els Van Laecke Breakthrough Academy, door een e-mail te versturen naar hello@elsvanlaecke.com.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Els Van Laecke Breakthrough Academy streeft ernaar de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5. De deelnemer gaat akkoord om publiekelijk geen negatieve reacties over Els Van Laecke Breakthrough Academy of het programma te maken die Els Van Laecke Breakthrough Academy, haar trainers, coaches, medewerkers en/of mededeelnemers in een slecht daglicht kunnen stellen en/of (persoonlijke) schade kunnen berokkenen. Dit geldt eveneens voor social media, vermits dergelijke uitspraken verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wanneer er opmerkingen, frustraties e.d. zijn gaat de deelnemer akkoord om hiermee rechtstreeks aan Els Van Laecke Breakthrough Academy te richten en deze uit te spreken zodanig dat er op een gepaste wijze tegemoet gekomen kan worden met gepaste uitkomst voor beide partijen.

10. Communicatie

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens deelname kunnen deelnemers bij sommige trainingen en programma’s onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts,… De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Els Van Laecke Breakthrough Academy.

3. Het staat Els Van Laecke Breakthrough Academy te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

4. Els Van Laecke Breakthrough Academy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop, training, programma, activiteit of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

5. Het is niet de bedoeling dat deelnemers onderling aan elkaar advies geven die buiten de content valt, reclame maken voor hun eigen of andermans diensten/goederen.

6. Er wordt met respect gehandeld naar Els Van Laecke Breakthrough Academy en naar andere deelnemers.

icon-y2m